OPENS Banka vremena, funkcioniše kao platforma, na kojoj se mladi i svi ljudi dobre volje informišu na koji način mogu biti proaktivniji, odnosno da pomognu sebi, društvu i da međusobno sarađuju.

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo elektronske platforme Banke vremena (u daljem tekstu: platforma) i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Novosadskog edukativnog centra (u daljem tekstu: udruženje) i svakog pojedinog korisnika kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem platforme.

Udruženje omogućava korišćenje usluga i sadržaja platforme bankavremena.org.rs isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Udruženje poštuje sva prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja primenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

Platforma bankavremena.org.rs  prevashodno je namenjena postavljanju ponude i potražnje za određenim uslugama, razmenom volonterskih sati, zatim edukaciji i informisanju, kao i promovisanju vrednosti ekonomije razmene kao i aktivizma mladih.

Svaki registrovani korisnik sam odgovara za svoju ponudu, kao i za potražnju za određenim uslugama, odnosno za to šta je naveo (koje usluge nudi za razmenu) prilikom popunjavanja korisničkog profila.

Svako fizičko i pravno lice može postati korisnik platforme.

Fizičko lice postaje korisnik urednom registracijom kao i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

Pravno lice postaje korisnik urednom registracijom i popunjavanjem oglasa, odnosno poziva za volonterima i samo snosi odgovornost kako za poziv, tako i za organizovanje volonterskih akcija u skladu sa zakonom o volontiranju.

Udruženje ima pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju korisničkog profila na platformi ili da ograniči njeno korišćenje bilo kom korisniku ili budućem korisniku u bilo kom trenutku, bez obrazloženja, ukoliko dođe do zloupotrebe platforme.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Korišćenje elektronske platforme bankavremena.org.rs je na isključivu odgovornost korisnika.

Udruženje ne garantuje neprekidnost korišćenja elektronske platforme, niti je na bilo koji način odgovorna za njenu eventualnu privremenu nedostupnost.

Udruženje ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljenih usluga od strane korisnika.

Korisnik izričito prihvata da Udruženje ne može biti odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Korisnici platforme se pristajanjem na ove Uslove korišćenja odriču mogućnosti tužbe, potražnje, naplate i drugog protiv Udruženja, u bilo kom slučaju.