EKONOMIJA RAZMENE

Banka vremena omogućuje angažmane za sve registrovane korisnike, koji su u potpunosti u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Korisnik koji sa drugim korisnikom razmeni svoje znanje i vreme i „zaradi“ 2 sata, može tih „zarađenih“ 2 sata isto da razmeni sa trećim korisnikom koji drži npr. časove stranog jezika, muzike, programiranja, mentorstvo ili usluge neke druge organizacije i tako je uštedeo određeni iznos kojim bi inače platio te časove.
Tako da, svaki registrovani korisnik može da razmenjuje svoje sate, odnosno veštine i znanje sa drugim korisnicima banke vremena (volonterima, organizacijama, udruženjima i dr.) – korisnicima platforme.

PREDNOSTI

Korisnici Banke vremena, razmenom vremena (sati), odnosno veština i znanja mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih članova i registrovanih organizacija za koje na klasičnom tržištu trebaju da ponude novac.
Banka vremena svakom korisniku daje jednake šanse da doprinese razvoju društva, kao i da se usavršava, prolazi razne obuke, stiče znaje, iskustvo i veštine.
Svest o zajedničkom cilju i mogućnostima da zajedničkim snagama poboljšamo društveni i sopstveni život, uspostavlja poverenje kao sponu među korisnicima sistema. Upotrebom ovakvog sistema za razmenu zajednica može da postane samoodrživa, a potrebe članova (korisnika platforme) zadovoljene.

CILJ

OPENS Banka vremena utiče na uspostavljanje podsticajnog okruženja za razvoj aktivizma i volonterizma mladih i promoviše razmenu vrednosti, znanja i veština.
Povećanje aktivnog učešća mladih kao i ostvarivanje želja i potreba korisnika da se razmena znanja, veština i naravno vremena učini dostupnijim (internet platforma je dostupna 24 časa, svaki dan) interesantnijim (mogućnost izbora više usluga, udruženja, škola ili neformalnih udruženja) i svrsishodnijim (razmena sati za neke druge potrebne usluge).