Description

Građanin

Education

Fakultet političkih nauka Beograd

2008. Master političkih nauka

Agronomski fakultet Čačak

1993 dipl.ing.agronomije

Experience

Centar za istraživanje u politici Argument

2004. Master političkih nauka-analitičar

Centar za istraživanje u politici Argument osnovan je 2004. godine.

Vizija
Srbija, sa otvorenim, demokratskim i razvijenim lokalnim zajednicama

Misija
Razvoj lokalne zajednice kroz povećanje učešća građana i građanki u donosenju odluka, uključivanje marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu, afirmisanje koncepta dobre uprave, istraživanje i razvoj javnih politika, obrazovanje građana za politiku, tolerancija i interkulturalni dijalog, negovanje prekogranične saradnje, zaštita životne sredine.