Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo elektronske platforme Banke vremena (u daljem tekstu: platforma) i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Novosadskog edukativnog centra (u daljem tekstu: udruženje) i svakog pojedinog korisnika kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem platforme. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ove platforme.

Udruženje omogućava korišćenje usluga i sadržaja elektronske platforme bankavremena.org.rs isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Udruženje poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja primenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

Elektronska platforma bankavremena.org.rs  prevashodno je namenjena oglašavanju ponude i potražnje za volontiranjem i razmenom volonterskih sati, zatim edukaciji, informisanju i promovisanju volonterizma i aktivizma mladih.

Svako fizičko i pravno lice može postati korisnik platforme.

Fizičko lice postaje korisnik urednom registracijom i popunjavanjem korisničkog profila kao i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, što se potvrđuje prilikom registracije.

Pravno lice postaje korisnik urednom registracijom i popunjavanjem oglasa, odnosno poziva za volonterima i samo snosi odgovornost kako za poziv, tako i za organizovanje volonterskih akcija u skladu sa zakonom o volontiranju.

Udruženje ima pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju korisničkog profila na platformi ili da ograniči njeno korišćenje bilo kom korisniku ili budućem korisniku u bilo kom trenutku, bez obrazloženja, ukoliko dođe do zloupotrebe platforme.

Registrovani i ulogovani korisnik može postavljati pozive za potrebe svoje organizacije, kao i za potrebe zajednice, u neograničenom broju ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima.

Korisnik je u obavezi da sve vreme čuva svoju pristupnu lozinku koja mu je potrebna za korišćenje platforme, kao i da je nikada ne otkriva trećim licima. Ukoliko prekrši ovu obavezu, to čini na isključivo na sopstvenu odgovornost i snosi u potpunosti odgovornost prema oštećenima za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njegovog profila.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Korišćenje elektronske platforme bankavremena.org.rs je na isključivu odgovornost korisnika.

Udruženje ne garantuje neprekidnost korišćenja elektronske platforme, niti je na bilo koji način odgovorna za njenu eventualnu privremenu nedostupnost, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove platforme.

Udruženje ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Udruženje ne inicira prenos elektronske poruke koji joj je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Udruženje nije dužno da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Korisnik izričito prihvata da Udruženje ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Elektronska platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Korisnici platforme se pristajanjem na ove Uslove korišćenja odriču mogućnosti tužbe, potražnje, naplate i drugog protiv Udruženja, u bilo kom slučaju.